» Opieka psychologiczna

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Praca psychologa w przedszkolu to głównie otoczenie dzieci opieką psychologiczną. Polega to przede wszystkim na wsparciu ich w niewątpliwie trudnej sytuacji jaką jest pierwszy okres pobytu w przedszkolu, a także wsparcie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich możliwości i indywidualnych cech przez cały okres pobytu w przedszkolu.

Każde dziecko posiada indywidualny cykl i tempo rozwoju, nowe umiejętności przejawiają się w różnych sferach prędko albo trzeba czekać na zmiany bardzo długo. Rodzice często odczuwają niepokój obserwując swoje dziecko i porównując je z rówieśnikami. Psycholog w przedszkolu posiadając wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i wiedzę o konkretnym dziecku wynikającej z jego bezpośredniej obserwacji w przedszkolu, może rozwiać wątpliwości rodziców co do prawidłowości rozwoju dziecka i ukierunkować ich działanie jeśli jest to konieczne.

Do innych zadań psychologa należy wczesna interwencja na prośbę rodzica lub nauczycielki gdy dostrzega niepokojące objawy w zachowaniu dziecka, np. niezdarność w poruszaniu się, ataki złości, zachowania agresywne, opóźnienie w mowie lub innej sferze rozwoju. Dzięki niej, bardzo prędko można podjąć działania wspierające rozwój dziecka ukierunkowując działania rodziców i personelu przedszkola, a jeśli to konieczne działania korygujące nieprawidłowości.

Psycholog w przedszkolu uczestniczy w określonych zajęciach przedszkolnych i obserwując zachowanie dzieci podczas nich, określa cechy charakterystyczne przedszkolaków. Współpracując z nauczycielami udziela dodatkowych informacji nt. indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, które powodują różnorodność zachowań dziecięcych.

Praca psychologa w przedszkolu polega na współpracowaniu z rodzicami i nauczycielami w celu skutecznego wspierania rozwoju dziecka, na prowadzeniu poradnictwa odnośnie trudności wychowawczych oraz na nieustannym podkreślaniu znaczenia troski o zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka. Są one kluczowe w przebiegu prawidłowego ich rozwoju. Dbanie o bezpieczne, stabilne i przyjazne środowisko rozwoju przedszkolaków jest podstawowym zamierzeniem przyświecającym działaniom psychologa w przedszkolu.