[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]
[/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

STATUT

ZESPOŁU ŻŁOBKOWO – PRZEDSZKOLNEGO

Statut

Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Toruniu  

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy statut, zwany w dalszej części Statutem, określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Zespołem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Toruniu .
 2. Założycielami Zespołu są osoby prowadzące placówki o których mowa w ust 3 .– ATM Business Group Sp. z o.o.  
 3. W skład Zespołu wchodzą następujące placówki:
  1. Żłobek Niepubliczny „Bayerek” w Toruniu  ,
  2. Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole ” Toruń/Koniuchy  , 

zwane w dalszej części Placówkami.

 1. Placówki wpisane są do właściwych rejestrów prowadzonych przez właściwe organy państwa, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 2. Siedziba Zespołu mieści się w pod adresem: Spółdzielcza 6 87-100 Toruń 
 3. Siedziba Zespołu pozostaje każdorazowo siedzibą Placówek o których mowa w ust. 3, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wykluczają taką możliwość.  
 4. Postanowienia Statutu nie naruszają postanowień statutów Placówek wchodzących w skład Zespołu, jak również ich niezależności i odrębności.
 5. Postanowienia niniejszego statutu znajdują zastosowanie do funkcjonowania Placówek, w takim zakresie jaki wynika to ze Statutu.
 6. W przypadku kolizji treści postanowień statutów Placówek z treścią niniejszego Statutu pierwszeństwo stosowania znajdują przepisy niniejszego Statutu. 

 • 2

Cele i zadania

Placówki o których mowa w § 1 ust. 2 realizują swoje cele i zadania w zakresie w jakim wynika to z treści ich statutów oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego regulującego ich funkcjonowanie.

 • 3

Dyrektor Zespołu

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, rodzaje oraz kompetencje organów Placówek określone są ich statutami.
 2. Dyrektor Zespołu jest równocześnie dyrektorem każdej z Placówek. 
 3. Dyrektorem Zespołu może być wyłącznie osoba, której kwalifikacje pozostają właściwe i umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora każdej Placówki wchodzącej w skład Zespołu. 
 4. O ile statuty Placówek przewidują istnienie innych niż Dyrektor funkcji i stanowisk kierowniczych, postanowienia ust. 3 znajdują odpowiednie zastosowanie do osób pełniących takie funkcje i stanowiska kierownicze. 

 • 4

Organizacja Zespołu

 1. Organizacja Placówek określona jest ich statutami, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5. 
 2. Osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Placówek, jak również dzieci uczęszczające do Placówek upoważnione są do korzystania z pełnej bazy technicznej, organizacyjnej, lokalowej, materiałowej Placówek wchodzących w skład Zespołu. 
 3. Korzystanie o którym mowa w ust. 2 następuje z poszanowaniem odrębności każdej z Placówek, jak również z uwzględnieniem odmiennych celów i zadań każdej z Placówek.
 4. Zabronione jest korzystanie o którym mowa w ust. 2, w sposób skutkujący wystąpieniem lub istotnym ryzykiem wystąpienia sytuacji połączenia dzieci uczęszczających do Placówek o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a  z dziećmi uczęszczającymi do Placówki o której mowa w § 1 ust. 3 lit. b
 5. Tworzy się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Zespołu oraz Placówek. 
 • 5

Nauczyciele, opiekunowie, inne osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Placówek

 1. Miejscem wykonywania pracy przez osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Placówek jest każdorazowo siedziba Zespołu, chyba że z treści stosunku prawnego łączącego osoby wykonujące pracę zarobkową z podmiotami o których mowa w § 1 ust. 2, Zespołem lub Placówkami wynika coś innego.
 2. Szczegółowy zakres praw, zadań i obowiązków osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz Placówek określają statuty Placówek. 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Podmioty o których mowa w § 1 ust. 2 oraz osoby o których mowa w § 5 zobowiązane są do współpracy oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu najpełniejszą realizację postanowień niniejszego Statutu oraz statutów Placówek. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie znajdują zastosowanie postanowienia statutów Placówek. 
 3. Niniejszy Statut stanowi integralną cześć statutów Placówek.
 4. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on:
 1. zamieszczony na stronach internetowych Placówek, o ile Placówki takie strony posiadają,
 2. udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora zespołu lub dyrektora Placówki.
 1. Regulaminy i akty o charakterze wewnętrznym obowiązujące w Placówkach oraz w Zespole nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu, jak również statutów poszczególnych Placówek.
 2. Niniejszy Statut nadany zostaje przez podmioty o których mowa w § 1 ust. 2.
 3. Zmian w statucie dokonują podmioty o których mowa w § 1 ust. 2.
 4. Podmioty o których mowa w § 1 ust. 2 ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Zespołu. 
 5. Statut wchodzi w życie z dniem  wpisu do odpowiedniego rejestru poszczególnych placówek   i obowiązują do czasu jego zmiany lub uchylenia.

Kopiowanie zabronione.
Placówka Statut Zespołu