[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″][/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

STATUT

Obowiązuje od dnia 1.01.2020

STATUT

Niepublicznego Przedszkola

„Dobre Przedszkole”

Toruń/Koniuchy 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

 1. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Toruń/Koniuchy  87-100 Toruń ul. Spółdzielcza 6 zwana w dalszej części Statutu „Przedszkolem”.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Firma ATM Business Group  Spółka z o.o. z siedzibą w 86-300 Grudziądzu ul. Chełmińska 206 reprezentowanym przez:

Kamilę Tomczyk – Prezes Zarządu

 1. Podstawa prawna działania Przedszkola: Przedszkole działa zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogicznym nad Przedszkolem jest Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty w Toruniu  
 3. Ustalona nazwa używana przez przedszkole: 

Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Toruń/Koniuchy 

6.Pieczątka używana przez placówkę zawiera treść: ATM Business Group Sp z o.o.

Ul. Chełmińska 206 86-300 Grudziądz Nip 8762404817 Regon 340546543 Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Toruń/Koniuchy ul. Spółdzielcza 6 87-100 Toruń 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 • 1

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe) poprzez: 
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe; 
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2 Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zdaniowych; 
 2. kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 3. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 4. wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 
 5. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 
 6. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 
 7. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 
 8. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 
 9. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 
 10. wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne; 
 11. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; 
 12. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; 

ł) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

 1. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 
 2. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 
 3. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 • 2

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych. 

 • 3

 

  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

 1. a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu    oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
  b) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
  c) kształtuje i rozwija ich zainteresowania, motywację, ułatwia poszerzanie wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu;
  d) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  e) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole;
  f) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
  g) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
  h) stosuje w swoich działaniach obowiązujące  przepisy bhp i p.poż. ;
  i) współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog, specjalista od wad postawy) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
  j) dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy

ROZDZIAŁ III

Organizacja Przedszkola

 • 1

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia do 31 grudnia oraz pierwszych 2 tygodni lipca każdego roku.    
 2. Przedszkole czynne jest 10,5 godzin dziennie /od godz.6.30 do 17. 00/ od poniedziałku do piątku. 
 3. Dzieci mogą odbierać z przedszkola wyłącznie rodzice lub upoważnione pisemnie przez rodziców   osoby pełnoletnie, wskazane w oświadczeniu w dniu podpisania umowy.

 • 2

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci zapisanych w oddziale nie może przekroczyć 25. 
 3. Przedszkole przewidziane jest na 50 dzieci, zgrupowanych w   2 oddziałach. 
 4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 31 sierpnia danego roku. 
 5. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole. 
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora placówki. 
 7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu. 
 8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
 9. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizacje dnia (np. wyjścia do kina i teatru, wycieczki, uroczystości). 
 10. Czas trwania zajęć obowiązkowych i dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 
 1. z dziećmi 3– 4 letnimi około 15 minut;
 2. z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut; 
 1. Organizację i terminy wszystkich zajęć, oraz odpłatność zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora. 
 2. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować odpłatne lekcje religii. 
 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 • 3

 1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece określonych nauczycieli, a w razie potrzeby w grupach młodszych dodatkowo pomocy wychowawcy.
 2. W miarę możliwości organizacyjnej oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 

 • 4

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne, darowizny, środki unijne. 
 2. Rodzic lub opiekun prawny w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną ponosi jednorazowy koszt w wysokości ustalonej przez organ prowadzący, na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych, art. papierniczych jak i higienicznych. Opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 
 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, wliczone w cenę czesnego.
 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.
 6. Przedszkole może być współfinansowane przez sponsorów. 

  

 • 5

 1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.
 2. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. 

 • 6

 1. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ROZDZIAŁ IV

Zasady naboru

 • 1

 1. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej. 
 2. Dobór do grup następuje według kryterium wieku. 
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego, o ile Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Dyrektor ds. dydaktycznych w szczególnych przypadkach może do przedszkola przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 • 2

 1. Przyjęcie do przedszkola na okres roku, od września do sierpnia roku następnego, następuje w momencie wpłacenia opłaty „wpisowej” i podpisania przez rodziców i Dyrektora umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość opłaty wpisowej na dany rok ustala organ prowadzący. W ramach tej kwoty przedszkole zapewnia na okres roku ubezpieczenie NNW oraz wszystkie materiały i pomoce do zajęć. 
 3. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca, bez podania uzasadnienia. 
 5. Dyrektor może skreślić wychowanka z listy wychowanków przedszkola z mocą od dnia następnego po zawiadomieniu o tym fakcie rodzica, w przypadkach:
 1. powtórnego naruszenia przez Rodziców godzin odbierania dziecka z przedszkola, po pierwotnym upomnieniu pisemnym; 
 2. powtórnego naruszenia przez Rodziców płacenia czesnego, po pierwotnym upomnieniu pisemnym; 
 3. zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej; 
 4. podjęcia przez Radę Pedagogiczną wniosku o skreśleniu, z powodu nieprzystosowania dziecka do współżycia w grupie rówieśniczej lub gdy jego zachowanie wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej. 

ROZDZIAŁ V

Organy Przedszkola

 • 1

Organami przedszkola są: 

 1. Organ prowadzący: Firma ATM Business Group Sp z o.o, 
 2. Dyrektor
 3. Rada Pedagogiczna 

 • 2

 1. Dyrektorem przedszkola jest mgr. Marta Chmielewska 
 2. Firma ATM Business Group  Spółka z o.o w osobie Prezes Kamili Tomczyk  i Dyrektor mgr Martą Chmielewską kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują je na zewnątrz. Są kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. 
 3. Zadania dyrektora są następujące:
 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki;
 2. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz; 
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 
 4. koordynowanie opieki nad dziećmi; 
 5. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 
 6. współpraca z Rodzicami; 
 1. Zadania Firmy ATM Business Group  Spółka z o.o są następujące: 
 1. organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola; 
 2. nadzorowanie i przestrzeganie przepisów Sanepidu; 
 3. nadzorowanie respektowania przepisów przeciwpożarowych i BHP; 
 4. organizowanie gospodarczej obsługi przedszkola; 
 5. prowadzenie dokumentacji administracyjnej; 
 6. prowadzenie gospodarki finansowej; 
 7. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie finansów przedszkola; 
 8. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu         
 9. Pracy, bhp i p. poż. 
 10. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie 
 11. z obowiązującymi przepisami. 
 1. Zadania wspólne Dyrektora do spraw pedagogicznych i Firmy ATM Business Group Sp z o.o. są następujące: 
 1. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz

innych pracowników przedszkola; 

 1. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego. 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 2. Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy na dany rok przedszkolny.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 
 1. Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący;
 2. Wszyscy nauczyciela zatrudnieni w przedszkolu; 
 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
 1. ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola;
 2. w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji rocznej;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 5. wnioskowanie do Dyrektora czy Organu Prowadzącego w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków; 
 6. przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola; 
 7. Rada Pedagogiczna proponuje również cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu 

      podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych; 

 1. Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy 

      dotyczące metod wychowawczych; 

 1. Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami; 
 2. Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania 

      przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata.

 1. W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym

      zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem

      roku szkolnego. 

 1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków 

i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być 

udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom. 

 1. Dyrektor ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zapowiadając je 

z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 • 4

 

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu tworzenie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
  2. Każdy z nich ma możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą Prawo oświatowe i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola.
  3. Między Firmą ATM Business Group  Spółka z o. o, Dyrektorem Radą Pedagogiczną obowiązują następujące zasady współdziałania:
            a)  Firma ATM Business Group Spółka z o. o , Dyrektor , Rada Pedagogiczna wspólnie organizują pracę przedszkola ( wycieczki, uroczystości, wzbogacanie przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne);  .
            b)  Organy przedszkola wspólnie informują się o podejmowanych działaniach i decyzjach, współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania, opieki.
 • 5

 

1.Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
I. Polubowne załatwianie sporów w toku:
a) indywidualnych rozmów;
b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem zainteresowanych stron;
II. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołane na wniosek, odbywać się będzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
III. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, należy złożyć odwołanie: 
a) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego 

 

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie Przedszkola i Rodzice

 • 1

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r a w szczególności do: 
 1. wyrażania własnych opinii i uczuć;
 2. podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji; 
 3. do znajomości swoich praw i korzystania z nich; 
 4. odnoszenia sukcesów;
 5. do popełniania błędów i zmiany zdania; 
 6. przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
 7. zdrowego odżywiania;
 8. opieki i ochrony;
 9. snu i odpoczynku, jeżeli tego potrzebuje;
 10. akceptacji takim jakim jest;
 11. poszanowania godności osobistej; 
 12. prywatności, samodzielności i niezależności; 
 13. uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
 14. pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;
 15. zdobywania wiedzy i umiejętności; 
 16. indywidulanego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
 17. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
 18. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 19. nienaruszalności cielesnej;
 1.      Przedszkolak powinien:
 1. Kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych; 
 2. Szanować godność i wolność drugiego człowieka; 
 3. Respektować polecenia nauczyciela; 
 4. Informować nauczyciela o swoich problemach; 
 5. Postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną; 
 6. Stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych; 
 7. Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
 8. Dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia;
 9. Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie; 
 10. Nie przeszkadzać innym w zabawie; 
 11. Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków; 
 12. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim; 
 13. Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych; 
 14. Przyjaźnie odnosić się do świata przyrody; 

 • 2

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 1. przestrzeganie niniejszego Statutu; 
 2. respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej; 
 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo; 
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, szczególnie 

      niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju. 
 2. Rodzice mają prawo do: 
 1. zapoznanie się z planem pracy przedszkola oraz planem pracy w grupie; 
 2. decydowania o udziale dziecka w poszczególnych zajęciach; 
 3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 
 4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

     wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

 1. poznania stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole; 
 2. znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 
 3. korzystania z porad logopedy, psychologa i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej; 
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy

     przedszkola. 

 1. Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe. 
 2. W sytuacji zawiadomienia przez Dyrektora o chorobie dziecka, Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie zabrać dziecko do domu. 
 3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 1 raz w roku szkolnym.

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 1. zebrania grupowe; 
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami; 
 3. imprezy okolicznościowe; 
 4. rozmowy z logopedą; 
 5. spotkania z psychologiem; 
 6. spotkania z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej. 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 1

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 2. Do zadań nauczycieli należy: 
 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie 

      z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 
 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

 1. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 
 2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu 

w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.; 

 1. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną, zdrowotna i inną; 

 1. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia

zawodowego; 

 1. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń; 
 2. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 
 3. przeprowadzenie diagnozy wstępnej dla dzieci przed podjęciem nauki w szkole;  
 4. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 

i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów); 

 1. do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym 

w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

ł) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 1. m) realizacja zaleceń Dyrektora i Organu Prowadzącego i osób kontrolujących;
 1. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień; 
 2. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno sportowym; 

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

3.Nauczyciele mają prawo do:
a). Formułowania autorskich programów nauczania i wychowania,
b). Decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków,
c). Korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, a także ze strony wyspecjalizowanych placówek.

 • 2

 1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

 • 3

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną grupy.

 • 4

 1. Podstawowym zadaniem zatrudnionych w przedszkolu pracowników administracyjnych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Prezes Zarządu Firmy ATM Business Group  Spółka z o. o 
 3. Wynagradzanie pracowników administracji ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych i ich prawa reguluje Kodeks Pracy 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 • 1

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

 • 2

Regulaminy działalności uchwalone przez Organ prowadzący lub Dyrektora w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

 • 3
         1.           Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Organu prowadzącego.
          2. Zmiany wprowadza się po konsultacjach z organami przedszkola do 30 maja każdego roku szkolnego, z mocą obowiązującą od 01. września nowego roku szkolnego

 • 4

Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. lub datą wpisu do rejestru placówek oświatowych.

Kopiowanie zabronione.
Placówka Statut