» Program Wychowania Przedszkolnego

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole „Dobre Przedszkole” pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego:

„Trefliki w przedszkolu” autor: Dorota Kossakowska

„Metoda Dobrego Startu” autorstwa: M. Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka.

Treści dydaktyczne zawarte w realizowanym programie dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci, ich możliwości i umiejętności.

Dzieci 5-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym zdobywają wiadomości i umiejętności przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia.

Idąc do szkoły dzieci powinny posiadać odpowiednią do wieku życia sprawność fizyczną, ruchową, emocjonalną , intelektualną i społeczną , by sprostać obowiązkom szkolnym.

W myśl obowiązującego prawa oświatowego nauczyciele mają obowiązek prowadzenia obserwacji i dokonywania analizy gotowości szkolnej pięciolatków i sześciolatków w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole.

Obserwacja prowadzona jest 2-krotnie w ciągu roku:

– w październiku/listopadzie – diagnoza wstępna ,po okresie adaptacji dziecka do przedszkola;

– w kwietniu – diagnoza końcowa, zakończona wydaniem informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wyniki obserwacji pozwalają stwierdzić jak dynamicznie rozwija się dziecko, jakie czyni postępy w różnych sferach rozwoju, na jakie napotyka trudności, w czym wymaga pomocy , oddziaływań terapeutycznych i wspomagających. Jest to również ważna informacja dla rodziców przed podjęciem decyzji o dalszej edukacji dziecka i wyborze szkoły.

Niezwykle ważna jest dla nas współpraca z Państwem – rodzicami , by jak najlepiej przygotować nasze dzieci do szkoły i zapewnić im sukces szkolny!

Zachęcamy do częstych kontaktów z nauczycielami , dyrekcją i specjalistami / psychologiem , logopedą /, wymiany informacji o dziecku- jego postępach i ewentualnych trudnościach.

Naszym priorytetem jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka, stworzenie mu najlepszych warunków do zabawy i nauki na miarę jego potrzeb i możliwości rozwojowych.