» Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

Roczny Plan Pracy

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

OBSZAR

CEL

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

I. Aktualizacja

dokumentacji

przedszkola,

organizacja pracy przedszkola

 

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2021/22

dyrektor

VIII 2021

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor

IX 2021

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa

dyrektor

Cały rok

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli

nauczyciele

Cały rok

Organizacja nowego roku szkolnego

dyrektor

VIII 2021

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

Dyrektor, wychowawcy grup

Do 30 czerwca 2022

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli

dyrektor

VIII 2021

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli

dyrektor

IX 2021

Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli

dyrektor

Cały rok

Szkolenia RP

Dyrektor, nauczcyciel metodyk ODiDZN

 

Raz w roku

Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego

dyrektor, właściciel

cały rok

II. Rozwój zawodowy nauczycieli

Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci

dyrektor, nauczyciele

cały rok

Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy w szczególności zajęć umuzykalniających.

nauczyciele

cały rok

Wprowadzanie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

nauczyciele

Jeden raz w tygodniu

III. Kontynuacja WDN

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w praktyce, upowszechnianie wiedzy wśród nauczycieli przedszkola – zajęcia koleżeńskie.

Nauczyciele kontraktowi – zajęcia koleżeńskie

Raz w roku

 

IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkola

Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych

Grupa Biznesowa ATM

cały rok

Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie

Wszyscy pracownicy

cały rok

Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę

Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych

nauczyciele

cały rok

 

VI. Promocja przedszkola

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja

Osoba odpowiedzialna za stronę

cały rok

Udział w imprezach na terenie miasta Torunia i poza nim.

Dyrektor, Nauczyciele

cały rok

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych

I. Dobór programów wychowania przedszkolnego

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Ocena realizowanego programu.

RP

VI 2021

 

Wybór programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/22, dopuszczenie zestawu programów na rok szkolny 2020/21;

RP

 

 

 

Dyrektor

VIII 2021

Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

Nauczyciele, instytucje współdziałające-straż miejska, policja

Cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych. Udział w zajęciach poza placówką.

dyrektor, nauczyciele

Cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej uszanowania

nauczyciele

Cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy

 

dyrektor, nauczyciele

Cały rok

II. Kształcenie

 

II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

nauczyciele

Cały rok

 

Prowadzenie zajęć dodatkowych.

nauczyciele

Cały rok

 

Wykorzystanie terenu przy przedszkolu podczas zajęć ruchowych, plastycznych przyrodniczych, rekreacyjnych.

nauczyciele

Cały rok

 

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych

nauczyciele

Cały rok

 

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z muzyką

nauczyciele

Cały rok

 

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie

dyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog,

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Cały rok

Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności wychowanków-prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

nauczyciele

Cały rok

 

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawcze

Diagnoza gotowości szkolnej

Nauczyciele najstarszych grup

IV 2022

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów

nauczyciele

Cały rok

III. Wychowanie i opieka

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.

nauczyciele

Cały rok

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP i zatrudnionych w przedszkolu specjalistów.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP, logopeda, psycholog,oligofrenopedagoga.

Cały rok

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzeb

Dyrektor, nauczyciele

W ciągu roku przedszkolnego

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

nauczyciele

cały rok

 

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci.

nauczyciele

XI/2021

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

nauczyciele

IV/2022

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc

Dyrektor, nauczyciele

cały rok szkolny

IV. Współpraca ze środowiskiem

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

Dostępność Statutu przedszkola dla Rodziców, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami Rocznego planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, programem wychowawczym, koncepcją przedszkola, zestawem dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego

Dyrektor, nauczyciele

cały rok, zebranie ogólne rodziców oraz spotkania grupowe;

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, pomoc w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, stroje, itp.

Dyrektor,nauczyciele, rodzice

cały rok

II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi

Współpraca ze szkołami podstawowymi, PPP.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

Zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe, do CEE, muzeum, szkołą muzyczną, szkołą podstawową.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

 

 

Kalendarz stałych uroczystości

 

KALENDARZ STAŁYCH UROCZYSTOŚCI NA ROK 2021/2022

Spółdzielcza 6, Toruń

TERMIN

TEMATYKA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE

Hol

Dekoracje Hol/Pory Roku

Wrzesień 2021

„Sprzątanie świata”

Wszystkie Grypy

 

 

 

 

 

 

SKRZATY-JESIEŃ

Wrzesień 2021

Pasowanie na przedszkolaka

Grupy Przedszkolne

Krasnale

Wrzesień 2021

Światowy dzień przedszkolaka

Grupy Przedszkolne

Skrzaty

Październik 2021

Dzień Edukacji Narodowej

Grupy Przedszkolne

Skrzaty

Październik 2021

Halloween na wesoło

Wszystkie grupy

Bobaski

Listopad 2021

Dzień Niepodległości

Grupy Przedszkolne

Krasnale

Listopad 2021

Święto pluszowego misia

Wszystkie Grupy

Kruszynki

Listopad 2021

Andrzejki

Wszystkie Grupy

Bobaski

Grudzień 2021

Wigilia spotkanie, spotkanie opłatkowe, wizyta św Mikołaja.

Wszystkie Grupy

Bobaski/Kruszynki

KRASNALE-ZIMA

Styczeń 2022

Dzień babci i dziadka

Grupy Przedszkolne

Skrzaty/Krasnale

Styczeń/ Luty 2022

Bal karnawałowy

Wszystkie Grupy

Kruszynki

Luty 2022

Walentynki

Wszystkie Grupy

Bobaski

8 marzec 2022

Dzień kobiet

Wszystkie Grupy

Kruszynki

21 marzec 2022

Dzień Wiosny

Wszystkie Grupy

Bobaski

BOBASKI-WIOSNA

Kwiecień 2022

Śniadanie Wielkanocne, wizyta zajączka

Wszystkie Grupy

Skrzaty/Krasnale

Kwiecień 2022

Dzień służby zdrowia

Grupy Przedszkolne

 

Maj 2022

Święto flagi Państwowej

Grupy Przedszkolne

Skrzaty

Maj 2022

Dzień matki i ojca

Grupy Przedszkolne/żłobek

Skrzaty/Krasnale

Czerwiec 2022

Dzień dziecka

Wszystkie Grupy

Kruszynki

KRUSZYNKI- LATO

 

 

 

 

Harmonogram wycieczek

 

Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej

Szkoły Podstawowe znajdujące się w pobliżu placówki:

-Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu

-Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – książnica Kopernikańska. Filia nr 11 w Toruniu.

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej- poczta, apteka, przychodnia zdrowia, CK Teatr

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

 

Według miesięcznych planów pracy.

Wycieczki :

Miejsca wycieczek oraz dokładne daty ustalone zostaną w II semestrze 2021/22

 

 

Plan współpracy z biblioteką

 

Plan współpracy z biblioteką – Toruń

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu

 

W ciągu roku szkolnego

2

Zajęcia biblioteczne

 

Uzgodnienie z bibliotekarzem

3

 

Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

raz na kwartał

 

 

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami – Toruń

Lp

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do IX.2021r. ( Przedszkole)

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele poszczególnych grup

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci .

nauczyciele oddziałów

3

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem na koniec roku szkolnego pisemnej ” Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”.

nauczyciel, dyrektor

XI/2021, IV/2022

4

Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez i-przedszkole.

nauczyciele oddziałów

5

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy.

nauczyciele oddziałów , dyrektor XI/2021, IV/2022

przez cały rok

6

Włączenie rodziców do organizacji i udziału w uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka;

nauczyciele grup, wg kalendarza imprez

7

Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych.

dyrekcja, nauczyciele grup

8

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele poszczególnych grup