» Statut

STATUT

Obowiązuje od dnia 1.01.2020

STATUT

Niepublicznego Przedszkola

„Dobre Przedszkole”

Toruń/Koniuchy

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1
Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Toruń/Koniuchy  87-100 Toruń ul. Spółdzielcza 6 zwana w dalszej części Statutu „Przedszkolem”.
Organem prowadzącym przedszkole jest Firma ATM Business Group  Spółka z o.o. z siedzibą w 86-300 Grudziądzu ul. Chełmińska 206 reprezentowanym przez:

Kamilę Tomczyk – Prezes Zarządu

Podstawa prawna działania Przedszkola: Przedszkole działa zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogicznym nad Przedszkolem jest Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty w Toruniu
Ustalona nazwa używana przez przedszkole:

Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Toruń/Koniuchy

6.Pieczątka używana przez placówkę zawiera treść: ATM Business Group Sp z o.o.

Ul. Chełmińska 206 86-300 Grudziądz Nip 8762404817 Regon 340546543 Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Toruń/Koniuchy ul. Spółdzielcza 6 87-100 Toruń

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

1
Przedszkole realizuje cele i zadania określone Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe) poprzez:
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2 Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zdaniowych;
kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne;
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

ł) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
2
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.
3
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu    oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
c) kształtuje i rozwija ich zainteresowania, motywację, ułatwia poszerzanie wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu;
d) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
e) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole;
f) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
g) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
h) stosuje w swoich działaniach obowiązujące  przepisy bhp i p.poż. ;
i) współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog, specjalista od wad postawy) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
j) dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy

ROZDZIAŁ III

Organizacja Przedszkola

1
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia do 31 grudnia oraz pierwszych 2 tygodni lipca każdego roku.
Przedszkole czynne jest 10,5 godzin dziennie /od godz.6.30 do 17. 00/ od poniedziałku do piątku.
Dzieci mogą odbierać z przedszkola wyłącznie rodzice lub upoważnione pisemnie przez rodziców   osoby pełnoletnie, wskazane w oświadczeniu w dniu podpisania umowy.
2
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzieci zapisanych w oddziale nie może przekroczyć 25.
Przedszkole przewidziane jest na 50 dzieci, zgrupowanych w   2 oddziałach.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 31 sierpnia danego roku.
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora placówki.
Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizacje dnia (np. wyjścia do kina i teatru, wycieczki, uroczystości).
Czas trwania zajęć obowiązkowych i dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
z dziećmi 3– 4 letnimi około 15 minut;
z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut;
Organizację i terminy wszystkich zajęć, oraz odpłatność zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora.
Przedszkole na życzenie rodziców może organizować odpłatne lekcje religii.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
3
Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece określonych nauczycieli, a w razie potrzeby w grupach młodszych dodatkowo pomocy wychowawcy.
W miarę możliwości organizacyjnej oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
4
Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne, darowizny, środki unijne.
Rodzic lub opiekun prawny w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną ponosi jednorazowy koszt w wysokości ustalonej przez organ prowadzący, na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych, art. papierniczych jak i higienicznych. Opłata nie podlega zwrotowi.
Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, wliczone w cenę czesnego.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.
Przedszkole może być współfinansowane przez sponsorów.
5
Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.
Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
6
Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ROZDZIAŁ IV

Zasady naboru

1
Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
Dobór do grup następuje według kryterium wieku.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego, o ile Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
Dyrektor ds. dydaktycznych w szczególnych przypadkach może do przedszkola przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2
Przyjęcie do przedszkola na okres roku, od września do sierpnia roku następnego, następuje w momencie wpłacenia opłaty „wpisowej” i podpisania przez rodziców i Dyrektora umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu.
Wysokość opłaty wpisowej na dany rok ustala organ prowadzący. W ramach tej kwoty przedszkole zapewnia na okres roku ubezpieczenie NNW oraz wszystkie materiały i pomoce do zajęć.
Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca, bez podania uzasadnienia.
Dyrektor może skreślić wychowanka z listy wychowanków przedszkola z mocą od dnia następnego po zawiadomieniu o tym fakcie rodzica, w przypadkach:
powtórnego naruszenia przez Rodziców godzin odbierania dziecka z przedszkola, po pierwotnym upomnieniu pisemnym;
powtórnego naruszenia przez Rodziców płacenia czesnego, po pierwotnym upomnieniu pisemnym;
zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
podjęcia przez Radę Pedagogiczną wniosku o skreśleniu, z powodu nieprzystosowania dziecka do współżycia w grupie rówieśniczej lub gdy jego zachowanie wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej.

ROZDZIAŁ V

Organy Przedszkola

1

Organami przedszkola są:

Organ prowadzący: Firma ATM Business Group Sp z o.o,
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
2
Dyrektorem przedszkola jest mgr. Marta Chmielewska
Firma ATM Business Group  Spółka z o.o w osobie Prezes Kamili Tomczyk  i Dyrektor mgr Martą Chmielewską kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują je na zewnątrz. Są kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
Zadania dyrektora są następujące:
kierowanie bieżącą działalnością placówki;
reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
koordynowanie opieki nad dziećmi;
przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
współpraca z Rodzicami;
Zadania Firmy ATM Business Group  Spółka z o.o są następujące:
organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola;
nadzorowanie i przestrzeganie przepisów Sanepidu;
nadzorowanie respektowania przepisów przeciwpożarowych i BHP;
organizowanie gospodarczej obsługi przedszkola;
prowadzenie dokumentacji administracyjnej;
prowadzenie gospodarki finansowej;
ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie finansów przedszkola;
zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy, bhp i p. poż.
prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zadania wspólne Dyrektora do spraw pedagogicznych i Firmy ATM Business Group Sp z o.o. są następujące:
kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz

innych pracowników przedszkola;

podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego.
3
Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy na dany rok przedszkolny.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący;
Wszyscy nauczyciela zatrudnieni w przedszkolu;
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola;
w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji rocznej;
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
wnioskowanie do Dyrektora czy Organu Prowadzącego w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola;
Rada Pedagogiczna proponuje również cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu

podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych;

Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy

dotyczące metod wychowawczych;

Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami;
Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania

przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata.

W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym

zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem

roku szkolnego.

Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków

i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być

udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

Dyrektor ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zapowiadając je

z jednodniowym wyprzedzeniem.

4
Współdziałanie organów przedszkola ma na celu tworzenie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Każdy z nich ma możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą Prawo oświatowe i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola.
3. Między Firmą ATM Business Group  Spółka z o. o, Dyrektorem Radą Pedagogiczną obowiązują następujące zasady współdziałania:
a)  Firma ATM Business Group Spółka z o. o , Dyrektor , Rada Pedagogiczna wspólnie organizują pracę przedszkola ( wycieczki, uroczystości, wzbogacanie przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne);  .
b)  Organy przedszkola wspólnie informują się o podejmowanych działaniach i decyzjach, współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania, opieki.
5

1.Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
I. Polubowne załatwianie sporów w toku:
a) indywidualnych rozmów;
b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem zainteresowanych stron;
II. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołane na wniosek, odbywać się będzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
III. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, należy złożyć odwołanie:
a) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie Przedszkola i Rodzice

1
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r a w szczególności do:
wyrażania własnych opinii i uczuć;
podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji;
do znajomości swoich praw i korzystania z nich;
odnoszenia sukcesów;
do popełniania błędów i zmiany zdania;
przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
zdrowego odżywiania;
opieki i ochrony;
snu i odpoczynku, jeżeli tego potrzebuje;
akceptacji takim jakim jest;
poszanowania godności osobistej;
prywatności, samodzielności i niezależności;
uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole;
pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;
zdobywania wiedzy i umiejętności;
indywidulanego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
nienaruszalności cielesnej;
Przedszkolak powinien:
Kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych;
Szanować godność i wolność drugiego człowieka;
Respektować polecenia nauczyciela;
Informować nauczyciela o swoich problemach;
Postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną;
Stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych;
Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;
Dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia;
Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie;
Nie przeszkadzać innym w zabawie;
Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków;
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim;
Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych;
Przyjaźnie odnosić się do świata przyrody;
2
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
przestrzeganie niniejszego Statutu;
respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej;
przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo;
terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, szczególnie

niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice mają prawo do:
zapoznanie się z planem pracy przedszkola oraz planem pracy w grupie;
decydowania o udziale dziecka w poszczególnych zajęciach;
uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

poznania stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole;
znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
korzystania z porad logopedy, psychologa i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej;
wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy

przedszkola.

Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
W sytuacji zawiadomienia przez Dyrektora o chorobie dziecka, Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie zabrać dziecko do domu.
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 1 raz w roku szkolnym.
3
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
zebrania grupowe;
konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
imprezy okolicznościowe;
rozmowy z logopedą;
spotkania z psychologiem;
spotkania z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

1
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
Do zadań nauczycieli należy:
planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu

w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;

współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotna i inną;

planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia

zawodowego;

dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
przeprowadzenie diagnozy wstępnej dla dzieci przed podjęciem nauki w szkole;
współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania

i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów);

do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym

w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

ł) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m) realizacja zaleceń Dyrektora i Organu Prowadzącego i osób kontrolujących;
udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień;
inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,

kulturalnym lub rekreacyjno sportowym;

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
włączenia ich w działalność przedszkola.

3.Nauczyciele mają prawo do:
a). Formułowania autorskich programów nauczania i wychowania,
b). Decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków,
c). Korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, a także ze strony wyspecjalizowanych placówek.

2
Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.
3
Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną grupy.
4
Podstawowym zadaniem zatrudnionych w przedszkolu pracowników administracyjnych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Prezes Zarządu Firmy ATM Business Group  Spółka z o. o
Wynagradzanie pracowników administracji ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych i ich prawa reguluje Kodeks Pracy

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

1

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2

Regulaminy działalności uchwalone przez Organ prowadzący lub Dyrektora w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3
Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Organu prowadzącego.
2. Zmiany wprowadza się po konsultacjach z organami przedszkola do 30 maja każdego roku szkolnego, z mocą obowiązującą od 01. września nowego roku szkolnego
4

Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. lub datą wpisu do rejestru placówek oświatowych.