[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

Program powstał w oparciu o poniższe akty prawne:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z poźn. zm. ).
• Rozp. MEN z dnia 27.08.2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• Rozp. MEN z dnia 21.06.2012 roku roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników.
• Statut Przedszkola

Program profilaktyczny zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego, wynika z realizacji następujących obszarów:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych ( 1).
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku ( 2 ).
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci ( 5 ).
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6 ).
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń( 11 ).

Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i w zachowaniu. W pedagogice to zapobieganie powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, błędów w uczeniu się lub wad postawy ciała. Celem profilaktyki jest ochrona dzieci, wychowanków przed zakłóceniami rozwojowymi czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych w literaturze jako zachowania ryzykowne.

Program realizowany jest w ciągu całego roku szkolnego przez wszystkie nauczycielki, samodzielnie lub przy współpracy z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką i innymi osobami związanymi z placówką, na przykład z osobami realizującymi zajęcia dodatkowe i z zaproszonymi gośćmi. Adresatami oddziaływań profilaktycznych są dzieci 3, 4, 5, 6,-letnie.

Głównym założeniem programu jest przygotowanie dziecka do tego, by potrafiło zgodnie współżyć z innymi oraz by poznało zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
Celem zasadniczym programu jest ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci ,

Cele główne to:
• Nabycie przez dzieci umiejętności bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, w domu, na placu zabaw, na ulicy, na wycieczkach i innych sytuacjach.
• Podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach i środowiskach.
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, umiejętność tworzenia warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.
• Kształtowanie postaw prozdrowotnych, wyposażanie dzieci w umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych.
• Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci służących rozwojowi fizycznemu.
• Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie bez nadmiernych napięć z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi, potrafiło znajdować w samym sobie oparcie w rudnych sytuacjach.
• Zapobieganie i potępianie agresji i przemocy.Realizacja programu przebiega w kilku blokach tematycznych:

1. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia – higiena, zdrowe odżywianie, rytm życia dostosowany do potrzeb rozwojowych, aktywność fizyczna.
2. Bezpieczeństwo psychiczne.
3. Bezpieczeństwo podczas zabaw w przedszkolu, w domu, na wakacjach i.
4. Bezpieczeństwo na drodze
5. Bezpieczne zachowania w kontaktach z osobami obcymi. 6. Przeciwdziałanie agresji. Promocja postaw prospołecznych, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnego życia wśród ludzi.
7. Zagrożenia wynikające z nieznanych elementów środowiska przyrodniczego.

1. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna.
Oczekiwane rezultaty:
dziecko odróżnia zdrowe pokarmy od niezdrowych, rozumie co kryje się pod pojęciem zdrowy styl odżywiania
• dba o czystość swego ciała , włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłu
• wie o konieczności mycia rąk po wyjściu z toalety i przed posiłkiem
• wie i przestrzega pór aktywności i odpoczynku, ma ustalony rytm dnia dostosowany do potrzeb rozwojowych
• dziecko wie jak ubrać się stosownie do warunków atmosferycznych
• wie, ze hałas jest niezdrowy dla człowieka
• wie, ze zdrowy jest ruch na świeżym powietrzu
• wie, że zdrowa jest aktywność fizyczna, sport
• potrafi utrzymać prawidłową postawę ciała
• zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu
• rozumie, że należy zgłaszać osobie dorosłej dolegliwości, złe samopoczucie czy skaleczenia
• wie o szkodliwości używania nikotyny, alkoholu i narkotyków
• rozumie zasadę zakazu samowolnego kontaktowania się z lekami
• zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i komputera, internetu.

Formy realizacji:
• realizacja tematów z PPWP
• spotkania z zaproszonymi gośćmi na przykład z lekarzem w tym pediatrą i stomatologiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką
• realizacja ustalonego rytmu dnia
• realizacja zasady zdrowego żywienia według zaleceń dietetyka
• codzienne przestrzeganie zasad higieny
• prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej
• prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych Zumba
• gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu
• prowadzenie zajęć Metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne.

2. Bezpieczeństwo psychiczne.
Oczekiwane rezultaty:
• dziecko potrafi nazywać podstawowe stany emocjonalne i o nich rozmawiać
• potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje
• potrafi komunikować to co chce powiedzieć
• umie słuchać uważnie innych
• potrafi prosić o pomoc
• umie nawiązywać i i podtrzymywać przyjaźnie
• radzi sobie z samotnością i odrzuceniem
• potrafi adaptować się do nowych sytuacji
• rozumie potrzebę niesienia pomocy i inicjuje pomoc innym
• rozpoznaje zagrożenia i wie jak się zachować wobec nich
• potrafi mówić „ nie „ gdy sytuacja tego wymaga
• dziecko potrafi zasygnalizować sytuację trudną, a także umie sobie z nią radzić

Formy realizacji:
• Program profilaktyczny „ Przyjaciele Zippiego „
• Program wychowawczy przedszkola
• systemy wychowawcze w poszczególnych grupach
• realizacja tematów PPWP
• spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej.

3. Bezpieczeństwo podczas zabaw w przedszkolu, w domu, na wakacjach.Oczekiwane rezultaty:
– dziecko zna i respektuje podstawowe zasady zgodnego współżycia w grupie
– zna i przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na przykład, że biegać można tylko w ogrodzie i na sali gimnastycznej
– bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem i w miejscach do tego odpowiednich
– informuje dorosłych o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie
– dziecko wie, że nie wolno bawić się zapałkami, lekarstwami, środkami chemicznymi, urządzeniami elektrycznymi, znalezionymi odpadami na przykład rozbite szkło czy brudne odpady
– wie jak oznaczone są miejsca niebezpieczne
– wie, że podczas schodzenia i wchodzenia po schodach należy trzymać się poręczy

Formy realizacji:
• realizacja założeń systemów wychowawczych
• realizacja PPWP
• spotkania z przedstawicielami Straży \Miejskiej
• Program profilaktyczny „ Przyjaciele Zippiego „

4. Bezpieczeństwo na drodze.Oczekiwane rezultaty:
– dziecko wie jakie są zasady ruchu drogowego dla pieszych i potrafi ich przestrzegać
– zna niektóre znaki drogowe i znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
– wie jakie niebezpieczeństwa mogą go spotkać jako uczestnika ruchu drogowego w najbliższym otoczeniu, jak ich unikać lub pokonywać
– zna numery alarmowe
– wie, że policjant, strażnik miejski jest osobą , do której zawsze może zwrócić się o pomoc
– wie jakie są zasady bezpiecznego podróżowania, pamięta o korzystania z fotelika i pasów bezpieczeństwa
– wie jakie są zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej.

Formy realizacji:
• spotkania z policjantem
• spotkania ze strażnikami miejskimi
• realizacja PPWP.

5. Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi.Oczekiwane rezultaty:
– dziecko potrafi ograniczyć zaufanie wobec osób obcych, dorosłych
– potrafi zasygnalizować uczucie zagrożenia w relacji z osobą obcą
– wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia, na przykład policjant, sąsiad, znana osoba dorosła
– dziecko rozumie, że obcy mimo, że jest miły i daję prezenty, może mieć złe intencje
– zna sposoby, dzięki którym może uniknąć niebezpiecznych kontaktów z osobami obcymi, na przykład nie otwiera drzwi obcemu, nie ufa nieznajomym, nie opowiada obcym o swoim domu, nie wsiada z obcymi do samochodu
– dziecko wie jak zachować się gdy zgubi się w tłumie czy w sklepie
– przestrzega zakazu wychodzenia z przedszkola z osobą obcą
– potrafi mówić „ nie „ , umie skutecznie odmówić w sytuacji zagrożenia
– potrafi radzić sobie w nowych trudnych sytuacjach.

Formy realizacji:
– spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej
• realizacja PPWP.
• Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”.

6. Przeciwdziałanie agresji. Promocja postaw prospołecznych , wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
Oczekiwane rezultaty
– dziecko zna zasady zachowania się w przedszkolu
– zna różne sposoby radzenia sobie sobie ze złością
– odróżnia różne formy agresji
– potrafi nazwać swoje uczucia
– potrafi w przyjazny sposób wyrazić swoje opinie
– potrafi pomagać innym i przyjąć pomoc od innych
– rozumie i przestrzega regułę braku tolerancji dla przejawów agresji w zachowaniu.

Formy realizacji:
– Program profilaktyczny ’ Przyjaciele Zippiego „
– Program profilaktyczny przeciwdziałający agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym
„ Nie lubimy agresji, wolimy przyjaźń „
– realizacja PPWP
– realizacja programu wychowawczego przedszkola i systemów wychowawczych w poszczególnych grupach

7. Zagrożenia wynikające z nieznanych elementów środowiska przyrodniczego; działania proekologiczne.
Oczekiwane rezultaty:
• dziecko wie jak zachować się w kontaktach ze zwierzętami
• nie podchodzi i nie zaczepia nieznanych zwierząt
• wie jak zachować się wobec psa aby uniknąć pogryzienia
• nie zrywa i nie spożywa nieznanych owoców i grzybów
• wie jak zachować się podczas burzy, silnego wiatru czy deszczu
• potrafi segregować odpady
• wie jak może chronić środowisko przed zanieczyszczeniem.

Formy realizacji:
• spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej
• realizacja PPWP
• zajęcia dogoterapii.

Od najmłodszych należy wyposażać dziecko w wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażania go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich a jeśli już zaistnieją – w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją.

Realizując program zamierzamy wpoić dzieciom zasady dbania o zdrowie w tym zarazić je potrzebą aktywności fizycznej, wdrożyć do bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania w kontaktach z dziećmi i nowymi osobami dorosłymi.

Zadaniem dorosłych jest wychowanie zdrowego, aktywnego, wrażliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka. Działania przedszkola będą wspierać działania rodziców aby osiągnąć ten cel i zapewnić naszym wychowankom bezpieczne dzieciństwo.

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Program profilaktyki