[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program powstał w oparciu o następujące prawne podstawy:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72
• Deklaracja Praw Człowieka
• Konwencja Praw Dziecka art. 3, 19 33
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity DZ.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.).
• Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• Statut przedszkola

Założenia programowe: program stworzony został w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu MEN w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego. Realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu i stanowi podstawę do opracowanych przez poszczególne nauczycielki systemów wychowawczych dla konkretnych grup.
Program wychowawczy zawiera opis norm i wartości , które przyjęte zostały w naszym przedszkolu jako priorytetowe do respektowania w codziennym życiu i które staramy się wpoić naszym podopiecznym. Naszym nadrzędnym celem jest dbać o harmonijny rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem i z poszanowaniem ich odrębności. Staramy się aby oddziaływać na dzieci pozytywnym modelowaniem , wzmacniać to co dobre i kształtować cechy, które pozwolą im na sprawne poruszanie się w społeczeństwie. Pragniemy wychować dzieci na ludzi szczęśliwych, mających poczucie bezpieczeństwa i znających swoją wartość aby w zgodzie z sobą i z innymi potrafiły realizować swoje cele .
Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziny i uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.

Cele główne programu:
• Wychowanie dziecka wszechstronnie rozwiniętego, samodzielnego, umiejętnie współżyjącego i współdziałającego z innymi, znającego najbliższe środowisko i gotowego do podjęcia zadań w szkole.
• Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań, niwelując ewentualne trudności edukacyjne oraz inne problemy.
• Kształcenie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania siebie i innych w duchu poszanowania godności osobistej.

Cele szczegółowe programu:
• wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji
• uzyskanie przez dzieci gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego
• wzmacnianie poczucia własnej wartości
• budowanie pozytywnego obrazu siebie
• uświadamianie dziecku jego praw i obowiązków
• uczenie porozumiewania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
• kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego wszechstronnego rozwoju osobistego
• rozwijanie zdolności rozumienia i akceptowania przez dziecko potrzeb, oczekiwań i odrębności drugiego człowieka
• uczenie odpowiedzialności za siebie i innych
• pomoc dziecku w rozwijaniu zdolności do samokontroli
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji z innymi
• kształtowanie u dziecka poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej
• wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę ( muzykę, formy plastyczne, małe formy teatralne i inne )
• kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do przyrody.
Aby zrealizować zakładane cele i stworzyć warunki ułatwiające dojrzewanie i rozwój dzieci w przedszkolu, tworzymy środowisko zaspakajające ich potrzeby fizyczne, emocjonalne i intelektualne. Proponujemy intelektualne wyzwania stymulujące rozwój. Dbamy by atmosfera wychowawcza była pełna troski, zrozumienia i szacunku, pozwalamy aby dziecko rozwijało się jako samodzielny człowiek o odrębnej osobowości.

Osiąganie celów wychowawczych podlega następującym zasadom:
• zasada afirmacji: dostrzeganie, chwalenie, komunikowanie pozytywnych rzeczywistych dokonań dziecka, jego zdolności. Świadomie rezygnujemy z krytyki i nie wskazujemy wad.
• Zasada otwartej komunikacji: przekazywanie dziecku informacji i doświadczeń stosownie do jego zdolności ich rozumienia i przyswojenia. Dzieci uczymy szczerej , otwartej rozmowy i wzajemnego szacunku.
• Zasada istnienia norm: od początku roku szkolnego w każdej grupie wprowadza się reguły obowiązujące podczas zajęć przedszkolnych np. w formie kontraktu.
• Zasada bliskiego kontaktu z dzieckiem: szczery, bliski kontakt z dzieckiem tworzy ciepłą i bezpieczną relację. Dorosły staje się sojusznikiem dziecka w pokonywaniu trudności.
Procedury osiągania celów wychowawczych.

Cele wychowawcze realizowane będą w toku codziennej pracy przedszkola poprzez realizację celowych zadań, prezentowania przez kadrę oczekiwanych wzorców osobowych oraz organizowanie konkretnych sytuacji wychowawczych. Planowane są następujące formy pracy:
• praca indywidualna z dzieckiem
• zabawy oraz inne formy aktywności dziecięcej pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
• spacery i wycieczki
• zajęcia organizowane przez nauczyciela dla całej grupy lub dla wybranych dzieci
• udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu lub w innym środowisku.

System nagradzania i karania:
System realizowany jest zgodnie z założeniem iż dziecko aby czuć się bezpiecznie potrzebuje jasno wytyczonych granic. Należy wyznaczyć mu odpowiednie do wieku, zrozumiałe zasady i granice, których powinno przestrzegać. Musi też znać konsekwencje ich nieprzestrzegania. Dorośli korygują zachowania dziecka, wspierają właściwe zachowania i postawy, utrwalają je poprzez pochwały i nagrody, nawet gdy są to tylko próby podejmowania oczekiwanych zachowań.
System stworzony został w oparciu o następujące zasady:
• ocenie podlega zachowanie dziecka i jego czyny, a nie to jakie ono jest
• pozytywne zachowania wzmacniane są nagrodami
• poprzez doświadczanie konsekwencji swych zachowań dziecko uczy się dokonywania prawidłowego wyboru zachowań
• jasno postawione kryteria dobra i zła pozwolą na silne i jednoznaczne powiązanie ze sobą zachowania dziecka ze skutkiem
• stosowanie systemu kar i nagród jest konsekwentne aby dziecko wiedziało, jakie zachowania są aprobowane, a na jakie nigdy nie będzie akceptacji ze strony dorosłych
• pobyt w przedszkolu ma być dla dziecka zorganizowany w sposób , który spowoduje przewidywalność rytmu dnia co wpłynie na poczucie bezpieczeństwa, przygotuje na nowe wyzwania i nie wywoła szkodliwych napięć.

Wzmacnianie pozytywnych zachowań dziecka odbywa się poprzez :
• stosowanie zachęt
• stosowanie pochwał
• werbalizację uznania za konkretne zachowanie w indywidualnej rozmowie lub na forum grupy oraz przed rodzicami
• stosowanie nagród materialnych np. znaczki, naklejki, oraz nagród symbolicznych np. powierzenie ważnej funkcji w grupie, otrzymanie w pierwszej kolejności atrakcyjnej zabawki.Karanie stosowane jest ostrożnie i z dużą wstrzemięźliwością. Zawsze należy informować dziecko i ostrzegać przed konsekwencjami negatywnego zachowania kiedy je podejmuje. Jeśli mimo upomnienia i ostrzeżenia uporczywie przekracza wyznaczone granice można stosować karę, która:
• powinna być wymierzona zaraz po przewinieniu
• powinna być proporcjonalna do przewinienia
• powinna być zrozumiałą dla dziecka konsekwencją jego zachowaniaW przedszkolu nigdy nie stosuje się kar fizycznych.

Metody dyscyplinowania dzieci:
• umożliwienie doświadczania przez dzieci naturalnych konsekwencji ich zachowań
• reprymendy czyli rozmowy na temat negatywnego zachowania dziecka w formie ostrzeżenia, wyjaśnienia, przypomnienia zasad
• odwołanie się do autorytetów czyli reprymenda w kontakcie z dyrektorem, rodzicem lub innej znaczącej osoby
• odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy i przedstawienie zagrożenia jakie niesie ze sobą taka zabawa
• czasowe odsunięcie dziecka od grupy i zabawy w ustronne, oznaczone miejsce, w którym może przemyśleć swoje zachowanie, wyciszyć się, przerwać niewłaściwe zachowanie np. na krzesełku przemyśleń
• odmówienie dziecku nagrody.

Dużą rolę przypisujemy potrzebie wspierania dziecka w rozwijaniu umiejętności budowania przez dziecko pozytywnych kontaktów z otoczeniem.

Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka realizowane jest w kilku formach i etapach:
• na początku formowania grupy przedszkolnej nauczyciel prowadzący, wraz z dziećmi, ustala zasady funkcjonowania obowiązujące w grupie i w sytuacjach sprzyjających temu odwołuje się do nich w przyszłości
• w sytuacjach konfliktowych w celu rozwiązania problemu lub jego określenia i skonkretyzowania, nauczyciel odwołuje się do zasad , przypomina o ich istnieniu i obowiązywaniu w codziennym życiu grypy
• szukając rozwiązań w sytuacjach konfliktowych poszukiwanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony
• doskonalenie komunikacji w trudnych sytuacjach np. proszenie o pomoc nauczyciela, rozmowa o trudnościach, przepraszanie, proszenie o włączenie do wspólnej zabawy i.t.p.
• wyrażanie w konsekwentny i jednoznaczny sposób zdecydowanej dezaprobaty wobec wszelkich przejawów agresji w relacjach między dziećmi.

Model nauczyciela-wychowawcy w przedszkolu.
Wzór osobowy nauczyciela, jego kompetencje zawodowe i styl funkcjonowania społecznego jest trudnym do przecenienia elementem środowiska wychowawczego w przedszkolu. Dla dzieci nauczyciel stanowi często jeden z najważniejszych w okresie przedszkolnym autorytet i wzór do naśladowania. Oczekujemy więc następujących cech u naszych nauczycieli:
• wychowawca jest przyjacielem dziecka, rozumie i respektuje jego potrzeby
• nauczyciel szanuje prawa dziecka
• jest otwarty na potrzeby i problemy dziecka, współdziała z otoczeniem w pracy oraz z rodziną, realizując zadania wychowawcze wspiera każdego wychowanka w jego indywidualnym rozwoju
• swoim osobistym przykładem kształtuje postawy moralne dzieci
• planuje i realizuje cele wychowawcze w oparciu o swoje stale poszerzane kompetencje zawodowe.

Absolwent naszego przedszkola.
Realizując zadania wychowania przedszkolnego spodziewamy się iż nasi absolwenci:
• są przygotowani do podjęcia obowiązku szkolnego
• znają i potrafią wykorzystać swoje mocne strony oraz potrafią pokonywać napotykane trudności
• posiadają realistyczny obraz siebie
• potrafią zgodnie współdziałać podczas wykonywania zadań
• rozumieją i akceptują prawo do odmienności innych osób
• są komunikatywni i nie boją się wyrażać swoich opinii
• pomagają innym gdy potrzebują oni pomocy
• posiadają umiejętność mówienia o trudnościach, potrafią radzić sobie z trudnościami wieku przedszkolnego i stresem
• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, grupy rówieśniczej, rodziny
• rozumieją swoje prawa i szanują prawa innych
• potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie
• szanują środowisko przyrodnicze.

Współpraca z rodzicami, opiekunami dzieci.
W celu ujednolicenia oddziaływań wobec dzieci w procesie wychowania, nauczania i opieki niezbędne jest aby komunikowanie się między kadrą przedszkola a opiekunami dzieci przebiegało płynnie i bez zakłóceń. W celu zapewnienia dostępu do wiedzy o zamierzeniach edukacyjnych i wychowawczych przedszkola realizowane będą następujące zadania:
• podczas pierwszego spotkania nauczyciela z rodzicami podopiecznych dzieci, przekazany zostanie zarys programu pracy na najbliższy rok
• podczas zebrania z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola zostaną oni zapoznani z programem wychowawczym placówki
• w trakcie organizowanych zajęć otwartych rodzice uzyskają bieżące informacje o pracy grupy, o postępach dzieci i planowanych działaniach na najbliższy okres
• podczas imprez okolicznościowych dzieci prezentują swoje umiejętności i wymagane okolicznościami formy zachowania
• rodzice mogą również brać udział w proponowanych formach upowszechniania wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej rozwoju dzieci, funkcjonowania rodziny czy innych tematów zaproponowanych do rozwinięcia
• rodzice mają możliwość kontaktowania się z kadrą przedszkola w tym z pedagogiem- terapeutą, psychologiem czy logopedą w formie telefonicznej, poprzez e-przedszkole czy w formie bezpośrednich spotkań w sprawach dotyczących rozwoju dzieci, problemów wychowawczych wieku przedszkolnego, funkcjonowania rodziny czy innych spraw.

Program wychowawczy przedszkola zawiera ogólne cele, formy i zasady wychowania realizowane w naszym przedszkolu. Program ma charakter otwarty i może być poszerzany o nowe treści wynikające na przykład z planowanego na nowy rok szkolny tematu wiodącego czy udziału placówki w nowych ogólnopolskich programach o charakterze wychowawczym czy profilaktycznym.
Program wychowawczy przedszkola został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 17.04.2013 roku.

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Program wychowawczy