[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]
[/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W  ZAKRESIE  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ  NA  ROK SZKOLNY 2017/2018

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

 

OBSZAR 

CEL 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA 

TERMIN REALIZACJI 

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola 

I. Aktualizacja

dokumentacji

przedszkola,

organizacja pracy przedszkola

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2020/21

dyrektor 

VIII 2020

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor 

IX 2020

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa 

dyrektor 

Cały rok

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli 

nauczyciele

Cały rok

Organizacja nowego roku szkolnego

dyrektor 

VIII 2020

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. 

Dyrektor, wychowawcy grup

Do 30 czerwca 2021

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli 

dyrektor 

VIII 2020

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli 

dyrektor 

IX 2020

Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli 

dyrektor 

Cały rok

Szkolenia RP 

Dyrektor, nauczcyciel metodyk ODiDZN

Raz w roku

Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego 

dyrektor, właściciel 

cały rok 

II. Rozwój zawodowy nauczycieli 

Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci 

dyrektor, nauczyciele

cały rok 

Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy w szczególności zajęć umuzykalniających. 

nauczyciele

cały rok 

Wprowadzanie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz 

nauczyciele

Jeden raz w tygodniu

III. Kontynuacja WDN 

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w praktyce, upowszechnianie wiedzy wśród nauczycieli przedszkola – zajęcia koleżeńskie. 

Nauczyciele kontraktowi – zajęcia koleżeńskie

Raz w roku

IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkola 

Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych 

ATM Business Group

cały rok 

Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie 

Wszyscy pracownicy

cały rok 

Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia 

Dyrektor, nauczyciele

cały rok 

V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę 

Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych 

nauczyciele

cały rok 

VI. Promocja przedszkola 

Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja 

Osoba odpowiedzialna za stronę

cały rok 

Udział w imprezach na terenie miasta Torunia i poza nim. 

Dyrektor, Nauczyciele

cały rok 

Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola 

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych 

I. Dobór programów wychowania przedszkolnego 

Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Ocena realizowanego programu. 

RP

VI 2020

Wybór programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/21, dopuszczenie zestawu programów na rok szkolny 2020/21; 

RP

Dyrektor

VIII 2020

Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci. 

Nauczyciele, instytucje współdziałające-straż miejska, policja 

Cały rok

Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych.  Udział w zajęciach poza placówką. 

dyrektor, nauczyciele 

Cały rok

Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej uszanowania 

nauczyciele 

Cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy

 

dyrektor, nauczyciele 

Cały rok

II. Kształcenie

II . Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego 

Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

nauczyciele 

Cały rok

Prowadzenie zajęć dodatkowych.

nauczyciele

Cały rok

Wykorzystanie terenu przy przedszkolu podczas zajęć ruchowych, plastycznych przyrodniczych, rekreacyjnych. 

nauczyciele 

Cały rok

Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych 

nauczyciele 

Cały rok

Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z muzyką 

nauczyciele 

Cały rok

Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie 

dyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog,

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cały rok

Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności wychowanków-prowadzenie obserwacji pedagogicznych. 

nauczyciele

Cały rok

III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawcze 

Diagnoza gotowości szkolnej 

Nauczyciele najstarszych grup

IV 2021

Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów 

nauczyciele

Cały rok

III. Wychowanie i opieka 

I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych 

Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach. 

nauczyciele

Cały rok

Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP i zatrudnionych w przedszkolu specjalistów. 

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP, logopeda, psycholog,oligofrenopedagoga. 

Cały rok

Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzeb 

Dyrektor, nauczyciele

W ciągu roku przedszkolnego

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej 

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym. 

nauczyciele

cały rok

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci. 

nauczyciele

XI/2020

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 

nauczyciele

IV/2021

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc 

Dyrektor, nauczyciele

cały rok szkolny 

IV. Współpraca ze środowiskiem 

I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem 

Dostępność Statutu przedszkola dla Rodziców, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami Rocznego planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, programem wychowawczym, koncepcją przedszkola, zestawem dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego 

Dyrektor, nauczyciele

cały rok, zebranie ogólne rodziców oraz spotkania grupowe; 

Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, pomoc w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, stroje, itp. 

Dyrektor,nauczyciele, rodzice

cały rok 

II . Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi 

Współpraca ze szkołami podstawowymi, PPP. 

Dyrektor, nauczyciele

cały rok 

Zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe, do CEE, muzeum, szkołą muzyczną, szkołą podstawową. 

Dyrektor, nauczyciele

cały rok 

Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską. 

Dyrektor, nauczyciele

cały rok 

 

 

Kalendarz stałych uroczystości

 

TERMIN

TEMATYKA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE

Wrzesień  2020

„Sprzątanie świata”

Wrzesień 2020

Pasowanie na przedszkolaka

Wrzesień 2020

Światowy dzień przedszkolaka

Październik 2020

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2020

Halloween

Listopad  2020

Dzień Niepodległości

Listopad 2020

Święto pluszowego misia

Listopad 2020

Andrzejki

Grudzień 2020

Wigilia spotkanie, spotkanie opłatkowe, wizyta św Mikołaja.

Styczeń 2021

Dzień babci i dziadka

Styczeń/ Luty 2021

Bal karnawałowy

Luty 2021

Walentynki

8 marzec 2021

Dzień kobiet

21 marzec 2021

Dzień Wiosny

Kwiecień 2021

Śniadanie Wielkanocne, wizyta zajączka

Kwiecień 2021

Dzień służby zdrowia

Maj 2021

Święto flagi Państwowej

Maj 2021

Dzień matki i ojca

Czerwiec 2021

Dzień dziecka

 

 

Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej

Szkoły Podstawowe znajdujące się w pobliżu placówki: 

-Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu

-Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – książnica Kopernikańska. Filia nr 11 w Toruniu.

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej- poczta, apteka, przychodnia zdrowia, CK Teatr

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Według miesięcznych planów pracy.

Wycieczki :

Miejsca wycieczek oraz dokładne daty ustalone zostaną w II semestrze 2020/21

 

 

Plan współpracy z biblioteką

 

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1

Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu

W ciągu roku szkolnego

2

Zajęcia biblioteczne

Uzgodnienie z bibliotekarzem

3

Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

raz na kwartał

 

 

Plan współpracy z rodzicami

 

Lp

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1

Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do IX.2020r. ( Przedszkole)

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele poszczególnych grup

2

Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci .

nauczyciele oddziałów

3

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem na koniec roku szkolnego pisemnej „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”.

nauczyciel, dyrektor 

XI/2020, IV/2021

4

Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez i-przedszkole.

nauczyciele oddziałów

5

Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy.

nauczyciele oddziałów , dyrektor XI/2020, IV/2021

przez cały rok

6

Włączenie rodziców do organizacji i udziału w uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka;

nauczyciele grup, wg kalendarza imprez

7

Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych.

dyrekcja, nauczyciele grup

8

Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczyciele poszczególnych grup

 

 

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola